1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej sleepymoon.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest TRADE CARE ANNA SMOLIŃSKA MARCIN MACIEJUN SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą na ul. Turystyczna 64, 95-100 Zgierz, zarejestrowana w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przez Prezydenta Miasta Zgierza, pod numerem
7322204019 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1.3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem mailowym biurot@sleepymoon.pl lub drogą telefoniczną 660 126 601.

2. Gromadzone dane

2.1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (w przypadku firm), NIP, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jest jednak niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia, wyłącznie w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych – złożenie i realizacja Zamówienia nie będzie możliwa.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Zawarcia i realizacji zamówień – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

4.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia dotyczących go danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

4.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

4.3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

5. Zabezpieczenie Danych

5.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

6. Polityka Cookies

6.1 Strona internetowa sleepymoon.pl posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies lub ich usunięcia, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty strony internetowej sleepymoon.pl.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.


Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@sleepymoon.pl bądź telefonicznie pod numerem 660 126 601.